Noteikumi par 2022./2023. mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laiku un brīvdienu laiku

 

Iekšējie dokumenti

k. p. k. apraksts / nosaukums
1 Līvbērzes pamatskolas nolikums
2 Līvbērzes pamatskolas iekšējās kārtības noteikumi
3 Līvbērzes pamatskolas iekšējās kārtības noteikumi pirmsskolas grupās
4 Līvbērzes pamatskolas mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība
5 Skolas padomes reglaments
6 Izglītojamo pašpārvaldes reglaments
7 Izglītojamo sūdzību iesniegšanas un izskatīšanas kārtība
8 Līvbērzes pamatskolas iesniegumu, sūdzību un priekšlikumu izskatīšanas kārtība
9 Līvbērzes pamatskolas kārtība par vadītāja un pedagogu rīcību, ja tiek konstatēta fiziska, emocionāla, seksuāla vai kibervardarbība
10 Uzvedības noteikumi skolēnu autobusā
11 Līvbērzes pamatskolas darba organizācijas kārtība, ievērojot epidemioloģisko situāciju valstī
12 Kārtība, kādā izglītības iestādē uzturas izglītojamo vecāki un citas personas ievērojot epidemioloģisko situāciju valstī
13 Kārtība izglītojamo speciālo vajadzību noteikšanai un individuālu pirmsskolas un pamatizglītības programmu apguves plānu izstrādei un īstenošanai.

 

 

Pašnovērtējuma ziņojumi

k. p. k. apraksts / nosaukums
1 Līvbērzes pamatskolas pašnovērtējuma ziņojums. 2018. / 2019. mācību gads
2 Līvbērzes pamatskolas aktualizēts pašnovērtējuma ziņojums 2019. / 2020. mācību gads
3 Līvbērzes pamatskolas pašnovērtējuma ziņojums 2020. / 2021. mācību gads
4 Līvbērzes pamatskolas pašnovērtējuma ziņojums 2021. / 2022. mācību gads

 

Audzināšanas darbs

k. p. k. apraksts / nosaukums
1 Audzināšanas darba prioritātes 2020. / 2021. – 2022. / 2023. mācību gadam
2 Audzināšanas plāna izvērtējums 2019. / 2020. mācību gadā
3 Audzināšanas darba izvērtējums 2020. / 2021. mācību gadā

 

 

Skolas prioritātes 2022. / 2023. mācību gadā

1. Veicināt skolēnu līderības prasmes.

2. Sniegt individualizētu un personalizētu atbalstu skolēniem.

3. Integrēt matemātiskos uzdevumus visos mācību priekšmetos, lai attīstītu matemātiskās prasmes un loģisko domāšanu.

 

Skolas attīstības plāns

Līvbērzes pamatskolas Attīstības plāns 2019. / 2020. m. g. - 2021. / 2022. m. g.

 

Veidlapas

k. p. k. apraksts / nosaukums
1 Sagatave projektu darbiem
2 Paskaidrojuma veidlapa
3 Ziņojuma veidlapa
4 Sarunu protokola veidlapa
5 Projekta darba vērtēšanas veidlapa
6 Iesniegums socialajam pedagogam

Drošības instrukcijas skolēniem

  Drošības instrukciju skolēniem saraksts
Nr. 1 Drošības instrukcija  fizikas kabinetā
Nr. 2 Drošības instrukcija ķīmijas un bioloģijas kabinetā
Nr. 3 Drošības instrukcija zēnu mājturības un tehnoloģiju kabinetā
Nr. 4 Drošības instrukcija meiteņu mājturības kabinetā
Nr. 5 Drošības instrukcija informātikas  kabinetā
Nr. 6 Instrukcija par ugunsdrošību
Nr. 7 Drošības instrukcija skolēniem par elektrodrošību
Nr. 8 Instrukcija par pirmās palīdzības sniegšanu
Nr. 9 Par drošību ekskursijās un pārgājienos
Nr. 10 Drošības noteikumi  izglītības iestādes organizētajos pasākumos
Nr. 11 Drošības noteikumi sporta nodarbībās un sacensībās
Nr. 12 Instrukcija par drošību ekstremālās un nestandarta situācijās
Nr. 13 Drošības instrukcija par ceļu satiksmes drošību
Nr. 14 Par drošību uz ūdens un ledus