PAR MUMS 2016. / 2017. mācību gadā

Vidusskolā:

• 10 klašu komplekti,
• mācās 120 skolēni,
• pirmskolas rotaļu grupās - 57 audzēkņi,
• kopējais skaits – 177 skolēni,
• audzinātājas pirmskolas grupās – 7,
• pedagogi – 26,
• tehniskie darbinieki – 11.

Licencētas 4 izglītības programmas:

• Pirmsskolas – kods 01011111,
• Pamatizglītības - kods 21011111,
• Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem – kods 21015611,
• Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena – kods 31011011.

Iespējamas ārpusstundu nodarbības:

• sporta pulciņi,
• regbijs,
• skolas teātra pulciņš,
• vizuālās mākslas pulciņš,
• tautisko deju pulciņi,
• kokapstrādes pulciņš 5. - 9. klasei,
• IT pulciņš,
• jaunsargi,
• Jelgavas novada mūzikas un mākslas skolas filiāle.

LĪVBĒRZES VIDUSSKOLAS GALVENIE UZDEVUMI 2016. / 2017. MĀCĪBU GADĀ:

1.     Mērķtiecīgi gatavoties skolas 85. jubilejai.

2.     Nodrošināt emocionāli un fiziski drošu vidi skolā, lai veicinātu skolēnu individuālo sasniegumu izaugsmi.

Pirmsskolas grupu uzdevumi 2016. /2017. mācību gadā

1. Veicināt bērnu interesi par lasīšanu.

2. Izmantot IKT pirmsskolas grupu darba organizācijā un 5 - 6 gadīgo izglītošanā.

skolotāji - skolas absolventi:

• Kristīne Siliņa - Ivancova,
• Tatjana Bāliņa (Krupeņina),
• Vita Kursīte (Ciemiņa),
• Anita Priedniece (Kokle),
• Santa Rozenberga,
• Baiba Kokle,
• Antra Leite - Straume.

audzinātājas - skolas absolventes:

• Biruta Kulbe (Kļukase)
• Aļona Auziņa (Vnukoviča)
• Agija Rozenberga.