PAR MUMS 2017. / 2018. mācību gadā

Pamatskolā:


• mācās 117 skolēni,
• pirmskolas rotaļu grupās - 68 audzēkņi,
• kopējais skaits – 185 skolēni,
 

Pedagogi – 26
Audzinātājas - 7
Atbalsta personāls – 7
• psihologs,
• logopēds,
• pedagoga palīgs 1. - 4. klasei,
• sociālais pedagogs,
• speciālais pedagogs.
Tehniskie darbinieki – 13

Pirmsskolas grupas -  4

1.5 – 2 gadīgo bērnu grupa  - 13 Ilga Kokle, Dana Perfurova
3 bērnu grupa – 15 Maija Sudāre
4 bērnu grupa – 19 Ruta Cire, Dace Cire
5 – 6 gadīgo bērnu grupa – 21 Vera Smiltniece, Aļona Auziņa

Kopējais audzēkņu skaits pirmsskolas grupās 68 audzēkņi

Sākumskolā 4 klašu komplekti:

1. klase – 15 Baiba Kokle
2. klase - 14 Vita Kursīte 
3. klase – 15 Santa Rozenberga
4. klase – 20 Tatjana Bāliņa

Kopējais skolēnu skaits sākumskolā 64 skolēni

5. - 9. klašu grupā 5 komplekti:

5. klase - 15 Irisa Eidaka
6. klase - 7 Kristīne Siliņa - Ivancova
7. klase - 14 Ineta Pitkēviča
8. klase - 8 Armands Immers
9. klase - 7 Valentīna Fiļipova


Kopējais skolēnu skaits 5.-9.klašu grupā 51 skolēns

Licencētas 3 izglītības programmas:

• Pirmsskolas – kods 01011111,
• Pamatizglītības - kods 21011111,
• Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem – kods 21015611.

Iespējamas ārpusstundu nodarbības:

• Vizuālās mākslas pulciņš 1. – 9. kl.  – vada  Dita Veģe
• Vokālais ansamblis 1. - 4. kl. -  vada  Aija Vincūne
• Jaunsargu pulciņš 4. – 12. kl. – vada Ivs Vaļģis
• Kokapstrādes pulciņš 5. - 9. kl. – vada Zigmārs Rozenvalds
• Tautisko deju pulciņš 3. - 5. kl. – vada Aiga Muzikante
• Sporta pulciņš 1. - 2. kl. vada  Armands Immers
• Sporta pulciņš 3. - 5. kl. vada  Armands Immers
• Sporta skolas volejbola nodarbības – vada Armands Immers
• Florbola nodarbības - vada Alberts Kundziņš
• Regbija pulciņš - vada Roberts Bondarenko

LĪVBĒRZES PAMATSKOLAS GALVENIE UZDEVUMI 2017. / 2018. MĀCĪBU GADĀ:

1. Attīstīt skolēnu pašizziņas, pašvadības un mācīšanās prasmes.
2. Savstarpēji sadarbojoties, veicināt skolēnu pozitīvu uzvedību un radīt labvēlīgu skolas mikroklimatu.

Skolēniem ir iespējas

• Piedalīties pagarinātās dienas grupas nodarbībās 1. – 4. klasei
• Piedalīties pagarinātās dienas grupas nodarbībās 5. – 9. klasei
• Papildināt zināšanas un paplašināt redzesloku Mūzikas un mākslas skolas nodarbībās.

Skola piedalās:

• ESF programmā ”Augļi skolai”
• ESF programmā ”Skolas piens”
• projektā ”Latvijas skolas soma”

Skola iesaistās ESF projektos:

1. ”Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”  Nr. 8.3.4.0/16/I/001
2. ”Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”  Nr. 8.3.2.2/16/I/001
3. ”Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr. 8.3.5.0/16/I/001
4. ”Slimību profilakses un veselības veicināšanas pasākumi Jelgavas novadā” Nr. 9.2.4.2/16/I/033

Skolotāji - skolas absolventi:

• Kristīne Siliņa - Ivancova,
• Tatjana Bāliņa (Krupeņina),
• Vita Kursīte (Ciemiņa),
• Anita Priedniece (Kokle),
• Santa Rozenberga,
• Baiba Kokle.

Audzinātājas - skolas absolventes:


• Aļona Auziņa (Vnukoviča)
• Agija Rozenberga.