PAR MUMS 2018. / 2019. mācību gadā

Pamatskolā:


• mācās 123 skolēni,
• pirmskolas rotaļu grupās - 82 audzēkņi,
• kopējais skaits – 205 skolēni,
 

Pedagogi – 16
Pirmskolas izglītības skolotājas - 8
Pirmskolas izglītības mūzikas skolotāja - 1
Atbalsta personāls –6
• psihologs,
• logopēds,
• pedagoga palīgs 1. - 4. klasei,
• sociālais pedagogs,
• medicīnas māsa,
• speciālais pedagogs.
Tehniskie darbinieki – 15

 

Pirmsskolas grupas -  5

1,5 – 2 gadīgo bērnu grupa  - 12 Ilga Matjuka, Dana Perfurova
3 gadīgo bērnu grupa – 15 Līga Jēkabsone
4 gadīgo bērnu grupa – 18 Maija Sudāre
5 gadīgo bērnu grupa – 21 Evita Andersone, Dace Cire
6 gadīgo bērnu grupa – 17 Agija Rozenberga, Ruta Cire

Kopējais audzēkņu skaits pirmsskolas grupās 68 audzēkņi

Sākumskolā 4 klašu komplekti:

1. klase – 10 Tatjana Bāliņa
2. klase – 14 Baiba Kokle
3. klase – 15 Vita Kursīte 
4. klase – 16 Santa Rozenberga

Kopējais skolēnu skaits sākumskolā 55 skolēni

5. - 9. klašu grupā 5 komplekti:

5. klase - 21 Katrīna Ostrovska
6. klase - 16 Irisa Eidaka
7. klase - 7 Kristīne Siliņa - Ivancova
8. klase - 16 Ineta Pitkēviča
9. klase - 8 Armands Immers


Kopējais skolēnu skaits 5. - 9. klašu grupā 68 skolēns

 

Licencētas 3 izglītības programmas:

• Pirmsskolas – kods 01011111,
• Pamatizglītības - kods 21011111,
• Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem – kods 21015611.

Iespējamas ārpusstundu nodarbības:

• Vizuālās mākslas pulciņš 1. – 9. kl.  – vada  Dita Veģe
• Vokālais ansamblis 1. - 4. kl. -  vada  Lilita Balode
• Izdzīvošanas pulciņš 2. – 9. kl. – vada Ivs Vaļģis
• Kokapstrādes pulciņš 5. - 9. kl. – vada Zigmārs Rozenvalds
• Žurnālistikas pulciņš 5. - 7. kl. – vada Aija Socka
• Sporta pulciņš 1. - 2. kl. vada  Armands Immers
• Sporta pulciņš 3. - 5. kl. vada  Armands Immers
• Sporta skolas volejbola nodarbības – vada Armands Immers

 

LĪVBĒRZES PAMATSKOLAS GALVENIE UZDEVUMI 2018. / 2019. MĀCĪBU GADĀ:

1. Sekmēt skolēnu pilsoniskumu un patriotismu, gatavojoties Latvijas simtgadei.
2. Veicināt skolēnu atbildību par savu rīcību un mācību rezultātiem ikdienas darbā un ārpusklases aktivitātēs.

 

Skolēniem ir iespējas

• Piedalīties pēcstundu aktivitāšu nodarbībās 1. – 4. klasei
• Papildināt zināšanas un paplašināt redzesloku Mūzikas un mākslas skolas nodarbībās.

Skola piedalās:

• ESF programmā ”Skolu apgāde ar augļiem, dārzeņiem un pienu.”
• iniciatīvā ”Latvijas skolas soma”

Skola iesaistās ESF projektos:

1. ”Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”  Nr. 8.3.4.0/16/I/001
2. ”Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”  Nr. 8.3.2.2/16/I/001
3. ”Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr. 8.3.5.0/16/I/001
4. ”Slimību profilakses un veselības veicināšanas pasākumi Jelgavas novadā” Nr. 9.2.4.2/16/I/033
5. Erasmus+ programmas 1. pamatdarbības skolas sektora mobilitātes projekts „Pedagoģiskā personāla profesionālā pilnveide kvalitatīva izglītības satura nodrošināšanai”

Skolotāji - skolas absolventi:

• Kristīne Siliņa - Ivancova,
• Tatjana Bāliņa (Krupeņina),
• Vita Kursīte (Ciemiņa),
• Anita Priedniece (Kokle),
• Santa Rozenberga,
• Baiba Kokle,
• Biruta Kulbe.

Audzinātājas - skolas absolventes:


• Aļona Auziņa (Vnukoviča)
• Agija Rozenberga.