Noteikumi par 2020. / 2021. mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laiku.

 

Iekšējie dokumenti

k. p. k. apraksts / nosaukums
1 Līvbērzes pamatskolas nolikums
2 Līvbērzes pamatskolas iekšējās kārtības noteikumi
3 Līvbērzes pamatskolas iekšējās kārtības noteikumi pirmsskolas grupās
4 Līvbērzes pamatskolas mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība
5 Skolas padomes reglaments
6 Izglītojamo pašpārvaldes reglaments
7 Izglītojamo sūdzību iesniegšanas un izskatīšanas kārtība
8 Līvbērzes pamatskolas iesniegumu, sūdzību un priekšlikumu izskatīšanas kārtība
9 Līvbērzes pamatskolas kārtība par vadītāja un pedagogu rīcību, ja tiek konstatēta fiziska, emocionāla, seksuāla vai kibervardarbība
10 Uzvedības noteikumi skolēnu autobusā
11 Līvbērzes pamatskolas darba organizācijas kārtība, ievērojot epidemioloģisko situāciju valstī
12 Kārtība, kādā izglītības iestādē uzturas izglītojamo vecāki un citas personas ievērojot epidemioloģisko situāciju valstī

 

 

Pašnovērtējuma ziņojumi

k. p. k. apraksts / nosaukums
1 Līvbērzes pamatskolas pašnovērtējuma ziņojums. 2018. / 2019. mācību gads
2 Līvbērzes pamatskolas aktualizēts pašnovērtējuma ziņojums 2019. / 2020. mācību gads

 

Audzināšanas darbs

k. p. k. apraksts / nosaukums
1 Audzināšanas darba prioritātes 2020. / 2021. – 2022. / 2023. mācību gadam
2 Audzināšanas plāna izvērtējums 2019. / 2020. mācību gadā

 

 

Skolas galvenie uzdevumi 2020. - 2021. mācību gadā

1. Pilnveidot pedagogu prasmes veikt formatīvo vērtēšanu un sniegt virzošu atgriezenisko saiti skolēniem, iesaistot viņus savu rezultātu novērtēšanā un turpmākās darbības plānošanā.

2. Mazināt mobinga izpausmes skolēnu vidū, attīstot savaldību, līdzcietību un toleranci.

 

Skolas attīstības plāns

Līvbērzes pamatskolas Attīstības plāns 2019. / 2020. m. g. - 2021. / 2022. m. g.

 

Veidlapas

k. p. k. apraksts / nosaukums
1 Sagatave projektu darbiem
2 Paskaidrojuma veidlapa
3 Ziņojuma veidlapa
4 Sarunu protokola veidlapa
5 Projekta darba vērtēšanas veidlapa
6 Iesniegums socialam pedagogam

Drošības instrukcijas skolēniem

  Drošības instrukciju skolēniem saraksts
Nr. 1 Drošības instrukcija  fizikas kabinetā
Nr. 2 Drošības instrukcija ķīmijas un bioloģijas kabinetā
Nr. 3 Drošības instrukcija zēnu mājturības un tehnoloģiju kabinetā
Nr. 4 Drošības instrukcija meiteņu mājturības kabinetā
Nr. 5 Drošības instrukcija informātikas  kabinetā
Nr. 6 Instrukcija par ugunsdrošību
Nr. 7 Drošības instrukcija skolēniem par elektrodrošību
Nr. 8 Instrukcija par pirmās palīdzības sniegšanu
Nr. 9 Par drošību ekskursijās un pārgājienos
Nr. 10 Drošības noteikumi  izglītības iestādes organizētajos pasākumos
Nr. 11 Drošības noteikumi sporta nodarbībās un sacensībās
Nr. 12 Instrukcija par drošību ekstremālās un nestandarta situācijās
Nr. 13 Drošības instrukcija par ceļu satiksmes drošību
Nr. 14 Par drošību uz ūdens un ledus